Bezplatná infolinka: 0800 800 183
Pondelok - Piatok 8:00-16:00

Venujte 2% z daní

Ako náš môžete podporiť

Sme nesmierne vďační za všetky prostriedky, ktoré nám dobrosrdeční darcovia zašlú. Ak ste sa aj vy rozhodli naše združenie podporiť, môžete tak okrem iného urobiť zaslaním finančných prostriedkov.

Bankové spojenie: SK56 1100 0000 0026 2080 3890
(Tatra banka, č. ú: 2620803890/1100)

Ďakujeme.

Údaje OZ EUROPACOLON SLOVENSKO pre asignáciu 2% z daní pre projekt NIE RAKOVINE

Obchodné meno: Europacolon Slovensko
Adresa: Cukrová 14, 81101 Bratislava
Právna forma: Občianske združenie
Identifikačné číslo prijímateľa(IČO/SID): 37925555

Aké tlačivá budete potrebovať?

Na venovanie 2% budete potrebovať nasledovné formuláre:

Neviete ako na to?

Postup poukázania 2% z daní pre:

Fyzické osoby, ktoré sami podávajú daňové priznanie

Postup na poukázanie 2% (3%) dane 2017:

 1. Pozorne vyplňte daňové priznanie. V tlačive daňového priznania je oddiel (v tlačive FO typ A oddiel VIII., v tlačive FO typ B oddiel XII.) „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona“, ktorý je vyhradený poukázaniu 2% (3%) dane s príslušnými riadkami na vyplnenie. Je treba vypočítať a doplniť 2% (3%) dane. Táto suma musí byť minimálne 3 Eurá, nižšiu sumu nemožno poukázať.

  Poznámka: 3% môže poukázať fyzická osoba, ktorá v zdaňovacom období vykonávala dobrovoľnícku činnosť podľa zákona č. 406/2011 Z.z. o dobrovoľníctve počas najmenej 40 hodín a predloží o tom písomné potvrdenie. Potvrdenie musí byť priložené k daňovému priznaniu.

  Ako prijímateľa uveďte:

  IČO/SID: 37925555
  Právna forma: Občianske združenie
  Obchodné meno (názov): Europacolon Slovensko
  Sídlo: Cukrová 14, 811 01 Bratislava

  Poznámka: Vyplňuje sa len IČO, SID naša organizácia nemá pridelené

 2. Riadne vyplnené daňové priznanie (v prípade dobrovoľníkov spolu s potvrdením o dobrovoľníckej činnosti) doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (obvykle do 31.3.2017) Daňovému úradu podľa Vášho bydliska.
 3. 2% (3%) dane poukáže prijímateľovi priamo Daňový úrad. Daňový úrad poukazuje 2% (3%) dane prijímateľovi sumárne celkovou čiastkou za celý svoj územný obvod a za všetkých daňovníkov, ktorý poukázali 2% (3%) dane.

Daňový úrad môže prijímateľovi oznámiť identitu daňovníka poukazujúceho 2% (3%) len po súhlase daňovníka a bez uvedenia poukazovanej sumy.

Právnické osoby, ktoré podávajú daňové priznanie

Postup na poukázanie 1% (2%) dane 2017:

 1. Pozorne vyplňte daňové priznanie. V tlačive daňového priznania je IV. časť „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby“ podľa § 50 zákona, ktorá je vyhradená poukázaniu 1% (2%) dane s príslušnými riadkami na vyplnenie. Je treba vypočítať a doplniť 1% (2%) dane. Táto suma musí byť minimálne 8 Eur, nižšiu sumu nemožno poukázať.

  Pri vypĺňaní môžu nastať 2 varianty:

  • Ak ste v roku 2016 alebo najneskôr v lehote na podanie tohto daňového priznania (obvykle do 31.3.2017) nedarovali finančné prostriedky vo výške najmenej 0,5% zaplatenej dane nepodnikateľským subjektom na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nielen prijímateľovi), tak môžete poukázať iba 1% z dane. V tomto prípade vyznačíte v daňovom priznaní, že poukazujete iba 1% z dane a vyplníte v časti IV. riadok 3.
  • Ak ste v roku 2016 alebo najneskôr v lehote na podanie tohto daňového priznania (obvykle do 31.3.2017) darovali finančné prostriedky vo výške najmenej 0,5% zaplatenej dane nepodnikateľským subjektom na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nielen prijímateľovi), tak môžete poukázať 2% z dane. V tomto prípade vyznačíte v daňovom priznaní, že poukazujete 2% z dane a vyplníte v časti IV. riadky 1 a 2.

  Ako prijímateľa uveďte:

  IČO/SID: 37925555
  Právna forma: Občianske združenie
  Obchodné meno (názov): Europacolon Slovensko
  Sídlo: Cukrová 14, 811 01 Bratislava

  Poznámka: Vyplňuje sa len IČO, SID naša organizácia nemá pridelené

 2. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (obvykle do 31.3.2017) Vášmu Daňovému úradu.
 3. 1% (2%) dane poukáže prijímateľovi priamo Daňový úrad. Daňový úrad poukazuje 1% (2%) dane prijímateľovi sumárne celkovou čiastkou za celý svoj územný obvod a za všetkých daňovníkov, ktorý poukázali 1% (2%) dane.

Daňový úrad môže prijímateľovi oznámiť identitu daňovníka poukazujúceho 1% (2%) len po súhlase daňovníka a bez uvedenia poukazovanej sumy.

Zamestnanci, ktorým vykonáva ročné zúčtovanie dane zamestnávateľ

Postup na poukázanie 2% (3%) dane 2017:

 1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane za predchádzajúci kalendárny rok
 2. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vyhotovenie Potvrdenia o zaplatení dane. Tlačivo Potvrdenia prikladáme v prílohe.
 3. Pozorne vyplňte Vyhlásenie. Do Vyhlásenia okrem iných údajov doplňte sumu 2% (3%) dane, ktorú vypočítate z Potvrdenia. Táto suma musí byť minimálne 3 Eurá, nižšiu sumu nemožno poukázať.

  Poznámka: 3% môže poukázať fyzická osoba, ktorá v zdaňovacom období vykonávala dobrovoľnícku činnosť podľa zákona č. 406/2011 Z.z. o dobrovoľníctve počas najmenej 40 hodín a predloží o tom písomné potvrdenie. Potvrdenie musí byť priložené k vyhláseniu.

  Vo Vyhlásení v II. Oddiele ako prijímateľa uveďte:

  IČO/SID: 37925555
  Právna forma: Občianske združenie
  Obchodné meno (názov): Europacolon Slovensko
  Sídlo: Cukrová 14, 811 01 Bratislava

  Poznámka: Vyplňuje sa len IČO, SID naša organizácia nemá pridelené

  Tlačivo Vyhlásenia na tomto odkaze.

 4. Vyplnené Vyhlásenie spolu s Potvrdením (v prípade dobrovoľníkov tiež s potvrdením o dobrovoľníckej činnosti) doručte do 30.4.2017 Daňovému úradu podľa Vášho bydliska.
 5. 2% (3%) dane poukáže prijímateľovi priamo Daňový úrad. Daňový úrad poukazuje 2% (3%) dane prijímateľovi sumárne celkovou čiastkou za celý svoj územný obvod a za všetkých daňovníkov, ktorý poukázali 2% (3%) dane.

Daňový úrad môže prijímateľovi oznámiť identitu daňovníka poukazujúceho 2% (3%) len po súhlase daňovníka a bez uvedenia poukazovanej sumy.

Cieľov a aktivít máme pred sebou ešte mnoho. Aj vďaka Vám vidíme ich uskutočnenie a naplnenie veľmi reálne. Ďakujeme, že ste s nami.

Vaše odkazy Zo srdca do srdca
Zatvoriť