Medzinárodné stretnutie zamerané na problematiku rakoviny pankreasu

V dňoch 16. – 17. septembra 2019 sa na pôde Biomedicínskeho centra SAV (BMC SAV) konalo medzinárodné stretnutie pracovnej skupiny európskeho projektu „Inovatívne partnerstvo pre opatrenia na boj proti rakovine“ (Innovative Partnership for ACTION Against Cancer, iPAAC). Stretnutie bolo zamerané na problematiku starostlivosti o pacientov s karcinómom pankreasu, ktorý patrí k tzv. „zanedbávaným“ nádorovým ochoreniam s neskorým záchytom, vysokým podielom úmrtnosti a najkratšou dobou prežívania spomedzi všetkých typov rakoviny.

Diskusia pracovnej skupiny v rámci pracovného balíka 8 (Výzvy onkologickej starostlivosti, „Challenges in cancer care“) sa sústredila najmä na prehľad existujúcich stratégií zdravotnej starostlivosti, zhodnotenie štruktúry a organizácie jej poskytovania v rôznych európskych krajinách, a identifikáciu princípov dobrej praxe. Na základe tejto diskusie sa pripravuje návrh odporúčaní, ktorý bude po ďalšej odbornej komunikácii s partnerskými organizáciami publikovaný koncom roka 2019 vo forme tzv. Bratislavského vyhlásenia k starostlivosti o pacientov s karcinómom pankreasu a potrebe nových stratégií pre zlepšenie klinickej efektívnosti (Bratislava Statement on pancreatic cancer care and the need for strategies to improve clinical effectiveness). Odporúčania sú určené pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, pre politických činiteľov, ktorí rozhodujú o jej organizácii a podpore na národných úrovniach, pre pacientske organizácie, vedecké inštitúcie zamerané na onkologický výskum a pre ďalších aktérov pôsobiacich v oblasti onkologickej starostlivosti.

Bratislavského stretnutia pracovnej skupiny projektu iPAAC sa zúčastnili reprezentanti Španielska, Francúzska, Talianska, Nemecka, Belgicka a Slovenska, ktorí sa angažujú v implementácii národných programov boja proti rakovine a organizácii onkologickej starostlivosti, ako aj čelní predstavitelia významných európskych a globálnych pacientskych organizácií. Viacerí z účastníkov sú zároveň vysoko erudovaní a medzinárodne rešpektovaní vedeckí a klinickí experti v onkologickej problematike. Na podujatie boli prizvaní aj slovenskí odborníci z Ministerstva zdravotníctva, Národného onkologického inštitútu, Národného onkologického registra, pacientskej organizácie Europacolon a viacerí vedeckí pracovníci BMC SAV, ktorých výskum je zacielený na pankreatický karcinóm.

Okrem argumentácie podporujúcej naliehavosť problematiky tzv. „zanedbávaných“ typov rakoviny, pre ktoré je karcinóm pankreasu modelový prípad, bola diskusia venovaná najmä prínosu centralizácie onkologickej starostlivosti, podloženému odborným konsenzom, špeciálne v prípade zložitých chirurgických zákrokov u pacientov s pankreatickými nádormi, ako aj otázkam informatizácie zdravotníctva a činnosti onkologických registrov, stratégiám na reorganizáciu služieb a zlepšeniu prístupu pacientov k informáciám.

Prof. RNDr. Silvia Pastoreková, DrSc. a Mgr. Božena Smolková, PhD., ktoré reprezentujú BMC SAV v projekte iPAAC, konštatovali, že stretnutie prinieslo mimoriadne cenné informácie, ktoré jednoznačne poukazujú na nevyhnutnosť koordinácie a spolupôsobenia rôznych inštitúcií a organizácií pri formovaní povedomia našich politických činiteľov, odborníkov, aj laickej verejnosti o potrebe progresívnych zmien v organizácii starostlivosti o onkologických pacientov. Zároveň otvorilo nové možnosti medzinárodnej spolupráce a prenosu poznatkov v tejto oblasti.

Spoločná akcia iPAAC (iPAAC JA)

Spoločná akcia Inovatívne partnerstvo pre opatrenia na boj proti rakovine (iPAAC), financovaná z Tretieho programu zdravia Európskej únie (2014 – 2020), spája 44 partnerov z 24 európskych krajín a je koordinovaná Národným inštitútom verejného zdravia, Slovinsko. Cieľom projektu je vyvinúť inovatívne prístupy k napredovaniu v oblasti boja proti rakovine. Hlavným výsledkom tejto Spoločnej akcie bude „Plán na implementáciu a udržateľnosť opatrení v oblasti boja proti rakovine“ (Roadmap on Implementation and Sustainability of Cancer Control Actions), ktorý pomôže členským štátom v implementácii odporúčaní projektu iPAAC a jeho predchodcu CANCON.

Inovácie, ktorými sa JA zaoberá, zahŕňajú podporu implementácie preventívnych opatrení, komplexné prístupy k využitiu genomiky, skvalitnenie prístupu k informáciám z príslušných registrov, zlepšenia a nové výzvy v oblasti onkologickej starostlivosti, predvídanie problémov v súvislosti s inovatívnou liečbou a riadenie jednotného boja proti onkologickým ochoreniam, vrátane novej analýzy národných plánov na boj proti nim.

Hlavnou cieľovou skupinou Spoločnej akcie iPAAC sú politickí činitelia na európskej úrovni a rozhodovacie orgány na národnej, regionálnej a lokálnej úrovni.

Oficiálne spustenie Spoločnej akcie iPAAC sa datuje na 1. apríla 2018 s predpokladanou dĺžkou trvania tri roky.

Viac o Spoločnej akcii iPAAC
https://www.ipaac.eu/

Základné informácie o Spoločnej akcii iPAAC v slovenčine
https://www.ipaac.eu/res/file/short-description/sk.pdf

Kontakt pre médiá:
prof. RNDr. Silvia Pastoreková, DrSc.
riaditeľka BMC SAV
tel. č.: 02 / 59 302 405
mail: silvia.pastorekova@savba.sk