"Onkologickí pacienti potrebujú zvýšenú ochranu." Stanovisko aliancie NIE RAKOVINE / Europacolon a EPF ku COVID-19

Vážení spolupracovníci, odborníci, pacienti, médiá, zodpovedné štátne inštitúcie,
v mene našej pacientskej organizácie NIE RAKOVINE - Europacolon Slovensko, člena EURÓPSKEHO PACIENTSKEHO FÓRA (EPF) prostredníctvom DIGESTIVE CANCERS EUROPE našej materskej organizácie - oboznamujeme vás so stanoviskom EPF a pacientskych organizácií ku COVID 19 v slovenskom jazyku. Zároveň je aj VÝZVOU NA INŠTITÚCIE na zvýšenú potrebu ochrany pacientov s chronickými a viacnásobnými ochoreniami.

UPOZORŇUJEME, ŽE ONKOLOGICKÍ PACIENTI SÚ VO ZVÝŠENOM RIZIKU a POTREBUJÚ ZVÝŠENÚ OCHRANU.

Lekárom, odborníkom a krízovým štábom ĎAKUJEME za zodpovednú prácu a maximálne nasadenie. Pacientom ďakujeme, že dôsledne zachovávajú odporúčania, sú zodpovední, opatrní a solidárni

Ponúkame súčinnosť v informovaní a osvete prostredníctvom našich pacientskych organizácií.

Vyhlásenie EPF a pacientskych organizácií o pandémii COVID-19

10. marca Svetová zdravotnícka organizácia vyhlásila prepuknutie choroby COVID-19 za pandémiu. Generálny riaditeľ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus uviedol, že situácia sa bude zhoršovať a že krajiny budú musieť „dosiahnuť rovnováhu medzi ochranou zdravia, minimalizáciou ekonomických a sociálnych porúch a dodržiavaním ľudských práv“. [1]

Európske fórum pacientov vyzýva členské štáty EÚ, aby konali rýchlo a riadili sa odporúčaniami WHO s cieľom čo najviac obmedziť šírenie COVID-19, rozsiahle testovanie a prijatie opatrení na zabezpečenie dostatočnej kapacity zdravotníckych systémov.

Zaistite pacientom prístup k včasnej a bezpečnej liečbe.

Pacienti s chronickými ochoreniami sú zvlášť ohrození vážnym ochorením a smrťou spôsobenou COVID-19 - doteraz zozbierané údaje ukazujú, že medzi riziká patrí starnutie a cukrovka, srdcové choroby, imunosupresia, choroby dýchacích ciest a hypertenzia. Osobám s viacnásobným stavom je vystavené osobitné riziko. Je to významná časť populácie: v celej Európe žije 150 miliónov ľudí s chronickým ochorením a približne 50 miliónov s multimorbiditou.

Žiadame členské štáty, aby zaviedli účinné stratégie na ochranu tých najzraniteľnejších. Krajiny by mali predovšetkým poskytovať všetku možnú podporu svojim nemocniciam a zdravotníckemu personálu.

Situácia v Taliansku ukazuje, že život pacientov je ohrozený, keď sú nemocnice ochromené. Niektorí pacienti s chronickými ochoreniami, napríklad rakovina a iné choroby ohrozujúce život, ako aj akútni pacienti, budú musieť okrem lieku COVID-19 stále potrebovať neodkladnú lekársku starostlivosť.

Potrebná solidarita

Krajiny majú rozdielnu kapacitu zdravotníckeho systému a niektoré sa snažia nájsť zdroje na riešenie pandémie. Vyzývame Európsku komisiu, aby podnikla rýchle kroky v zhode a solidarite s cieľom zabezpečiť nepretržitú dodávku životne dôležitých liekov, ochranných prostriedkov a vybavenia, ako sú respiračné prístroje, ak sú potrebné.

EPF je v solidarite s tými, ktorých zasiahla kríza, v Európe aj vo svete. Mnoho organizácií pacientov v našej komunite poskytuje aktuálne informácie o svojich komunitách týkajúce sa COVID-19.

Odporúčame orgánom, aby spolupracovali s organizáciami pacientov v ich krajine, aby zabezpečili efektívny tok informácií a odpovedali na ich obavy. Každý môže prejaviť solidaritu.

Všetci poznáme niekoho, kto je zraniteľný - rodič, súrodenec, priateľ. Zdraví ľudia sa môžu chrániť aj ostatní tým, že sa riadia radami orgánov verejného zdravotníctva. [2] Zmeny v správaní jednotlivcov - ako sú hygiena rúk, žiadne trasenia rúk, sebakontrola, vyhýbanie sa cestovaniu a spoločenské stretnutia - pomáhajú spomaľovaním šírenia vírusu a „vyrovnávaním epidemickej krivky“ [3] - je to dôležité na zabezpečenie toho, aby systém zdravotnej starostlivosti mohol naďalej fungovať.

Kríza COVID-19 rýchlo odhaľuje medzery a slabiny v našich zdravotníckych systémoch, čím sa testuje súdržnosť a jednota Európskej únie. Ukazuje tiež, že posilnenie zdravotníckych systémov nie je len vnútroštátnou záležitosťou, ale aj naliehavou prioritou európskej a globálnej zdravotnej politiky.

O EPF:

Európske fórum pacientov (EPF) je zastrešujúcou členskou organizáciou, ktorá spolupracuje so skupinami pacientov v oblasti verejného zdravia a ochrany zdravia v celej Európe. Naši 74+ členovia zastupujú konkrétne skupiny chronických chorôb na úrovni EÚ alebo sú národnými koalíciami pacientov.