Výzva vládam krajín na lepšiu starostlivosť o onkologických pacientov

Svetový deň zdravia – 7. apríl 2021 virtuálne spojil v Bruseli vyše 290 onkologických organizácií sveta, s ktorými sme v tento deň podpísali medzinárodný dokument – SPOLOČNÝ LIST o COVID-19 a RAKOVINE.

V mene onkologických pacientov dlhodobo ohrozených deficitom zdravotnej starostlivosti, na čele s významnými organizáciami ako Európska koalícia pacientov s rakovinou (ECPC), Únia pre medzinárodnú kontrolu rakoviny (UICC) a ďalšími, oboznamujeme verejnosť s výzvou vládam krajín, aby sa zaoberali zverejnenými zisteniami a odporučeniami.

Výzvu iniciovali samotné pacientske organizácie – členovia Európskej koalície pacientov s rakovinou (ECPC), zástupcovia Únie pre medzinárodnú kontrolu rakoviny (UICC), Európskej onkologickej platformy Európskej federácie farmaceutického priemyslu (EFPIA) a Európskej organizácie pre rakovinu (ECO). Členom ECPC a signatárom listu za Slovensko je aj onkologická pacientska aliancia NIE RAKOVINE a združenie pacientov EUROPACOLON SLOVENSKO.

Onkologické organizácie v spoločnom liste upozorňujú vlády krajín na závažný negatívny dopad COVID-19 na starostlivosť o onkologických pacientov a na nedostupné inovácie v onkológii, ktoré priniesli počas pandémie COVID-19 zhoršené podmienky pre onkologických pacientov. Virtuálne medzinárodné stretnutie, ktoré sa uskutočnilo pri príležitosti zverejnenia listu práve v rámci Svetového dňa zdravia vyzvalo zástupcov médií a celú širokú verejnosť, aby využili príležitosť a preukázali solidaritu s pacientmi trpiacimi rakovinou a komunitami v zdravotníctve.

Na obsah tohto medzinárodného dokumentu na Slovensku nadviažeme so spojenými pacientskymi onkologickými organizáciami Slovenska v 4. ročníku pripravovanej pacientskej konferencie "Onkológia na Slovensku - Realita versus očakávania", kde s kľúčovými predstaviteľmi rezortu zdravotníctva chceme otvoriť všetky pálčivé a životne dôležité otázky onkológie a onkologických pacientov na Slovensku.

Spoločný list:

BRUSEL - 7. apríla 2021

Predstavitelia vlád krajín sveta,
vážené dámy a páni,

pandémia COVID-19 otriasla našim svetom a zdravotnými systémami a mala zásadný dopad na ľudí s inými chorobami, najmä na osudy ľudí s rakovinou. Uvedomujeme si, že tento dopad siaha omnoho ďalej než len na onkologické skríningy a onkologickú starostlivosť. My, organizácie pôsobiace v onkológii chceme nastoliť problémy, ktoré sme v našej oblasti monitorovali.

  • Pred pandémiou sa miera úmrtnosti na niektoré typy rakoviny začala stabilizovať, alebo dokonca úspešne znižovať. Pacienti sa aktívnejšie podieľali na primárnej a sekundárnej prevencii a starostlivosti o seba, zatiaľ čo onkologické služby aj liečebné postupy sa zlepšovali.1,2
  • Pandémia COVID-19 ťažko zasiahla a globálne narušila služby detekcie – odhaľovania a starostlivosti o onkologicky chorých. 3.
  • V roku 2020 došlo k približne 40-percentnému poklesu diagnostiky rakoviny, teda až 40 % ľudí, u ktorých sa predpokladá vývoj rakoviny, nebolo diagnostikovaných a plynie im vzácny čas.4.
  • Nedávna štúdia publikovaná v časopise BMJ preukázala, že oneskorenie liečby môže mať škodlivý účinok. 5

Uvedomujeme si, že systémy zdravotnej starostlivosti sú pod bezprecedentným tlakom v dôsledku pandémie COVID-19 a že globálna kríza sa ešte neskončila, ale údaje nám ukazujú, že je potrebné prijať opatrenia a aktívne sa venovať otázkam onkologickej starostlivosti, ak máme pokračovať v zlepšovaní výsledkov. My, organizácie zamerané na onkológiu sme pripravené podporiť vlády v snahe globálne pomôcť pacientom trpiacim rakovinou.

Na zlepšenie situácie onkologických pacientov a ohrozených rakovinou by vlády mali bezodkladne:

1) Zaistiť pacientom bezpečný prístup k onkologickej diagnostike a liečbe.

Systémy zdravotníctva by mali navrhovať cesty bezpečné z hľadiska COVID, aby mohli služby pacientom s rakovinou zostať otvorené a pokiaľ je to možné, zabezpečiť im alternatívy iných možností liečby, napríklad domáca chemoterapia - na pomoc ochrane pacientov pred infikovaním. Zdravotnícke orgány by mali oznámiť kroky, ktoré podnikli na zmiernenie obáv pacientov z COVID-19 a ich stavu, vrátane zavedenia vhodných bezpečných opatrení na riešenie komplikácií spojených s rakovinou, napríklad trombózy, kardiovaskulárnych komplikácií, dopadov na duševné zdravie, bolesti, podvýživa a ďalšie.1

Skríningy - takisto je potrebné obnoviť programy a iné prostriedky na včasnú diagnostiku rakoviny a podporovať ich, ako aj úsilie o zvýšenie povedomia o týchto programoch.

2) Identifikovať vplyv pandémie na onkologickú starostlivosť a navrhovať služby na ich zmiernenie

To znamená zhromažďovanie a analýza údajov o pacientoch, ktorí neboli diagnostikovaní v roku 2020, modelovanie pravdepodobného dodatočného dopytu po službách v dôsledku zmeškaných diagnostík a kontrol. Okrem toho to znamená investovanie do pracovnej sily a fyzických kapacít na splnenie tejto potreby -vzhľadom na pravdepodobný nárast počtu pacientov diagnostikovaných v neskorom štádiu. Vyhlasovateľ tejto výzvy má dostupné údaje príslušné dokumentácie a je pripravený poskytnúť ich.

3) Poskytovať včas a bezpečne služby onkologickej starostlivosti

Pri prijímaní opatrení na obnovu a zlepšenie služieb v oblasti onkológie musia byť v centre pozornosti pacienti. To znamená úsilie o zvýšenie multidisciplinárnej starostlivosti, o liečbu rakoviny a príbuzných symptómov (napr. popísané vyššie). Je potrebné urýchliť včasnú diagnostiku rakoviny a prijať inovácie v liečbe rakoviny. Liečba musí prebiehať takým tempom a rozsahom, aby sa prekonali deficity dostupného pokroku a skúseností z roku 2020.

Je potrebné vyvinúť maximálne úsilie na zabezpečenie toho, aby nedošlo k narušeniu služieb v oblasti onkologickej starostlivosti akýmikoľvek budúcimi úspornými opatreniami, uznávajúc, že výdavky na rakovinu boli desaťročia stabilné.7

Sme pripravení s Vami spolupracovať na pozdvihnutí onkologickej starostlivosti o trpiacich rakovinou a ponúkame našej zdroje a odborné znalosti.

Dnes chceme, aby všetky vlády priniesli zmenu tým, že povedia:
„Sme odhodlaní a budeme investovať do onkologickej prevencie, včasnej diagnostiky a liečby rakoviny.“
My, signatári tohto listu, vyjadrujeme záujem spolupracovať s vládami na zlepšovaní situácie pacientov trpiacich rakovinou.

Podpísaní - viac než 290 signatári pôsobiaci v oblasti onkológie po celom svete

Originálnu verziu listu aj so signatárskymi organizáciami nájdete tu.

Referencie:

  1. >Hashim, D., Boffetta, P., La Vecchia, C., Rota, M., Bertuccio, P., Malvezzi, M. and Negri, E., 2016. The global decrease in cancer mortality: trends and disparities. Annals of Oncology, 27(5), pp.926-933.
  2. Cancer.org. 2018. Facts & Figures 2018: Rate Of Deaths From Cancer Continues Decline. [online] Available at: https://www. cancer.org/latest-news/facts-and-figures-2018-rate-of-deaths-from-cancer-continues-decline.html [Accessed 2 October 2020].
  3. Richards, M., Anderson, M., Carter, P. et al. The impact of the COVID-19 pandemic on cancer care. Nat Cancer 1, 565–567 (2020). https://doi.org/10.1038/s43018-020-0074-y. Accessed September 2020.
  4. De Vincentiis, L., Carr A., Mariani, M., Ferrara, G., 2020. COVID‐19 and Oncology: Service transformation during pandemic: [online] Available at: https://jcp.bmj.com/content/early/2020/06/19/jclinpath-2020-206833. [Accessed August 2020]
  5. Hanna, T., King, W., Thibodeau, S., Jalink, M., Paulin, G., Harvey-Jones, E., O’Sullivan, D., Booth, C., Sullivan, R., Aggarwal, A., 2020 Mortality due to cancer treatment delay: systematic review and meta-analysis [online], Available at: https://www.bmj. com/content/371/bmj.m4087 6.Joint statement, Making cancer-related complications and comorbidities an EU health priority [online] Available at: https://ecpc.org/wp-content/uploads/2020/07/Final-CancerComorbidities-Joint-statement-1.pdf 7. Hofmarcher, T. et al. (2019), Comparator Report on Cancer in Europe 2019, IHE Report 2019:7. IHE: Lund, Sweden https://ihe. se/wp-content/uploads/2020/10/IHE-Report-2019_7_.pdf