Pacienti a lekári volajú po zmene! Situácia v zdravotníctve je podľa nich kritická

Pacientske organizácie a organizácie pôsobiace v zdravotníctve adresujú výzvu vláde a kompetentným ministerstvám na urgentné a spravodlivé dofinancovanie zdravotníctva. Obávajú sa, že v dôsledku odloženej zdravotnej starostlivosti pre pandémiu a s príchodom ľudí z vojnou zasiahnutej Ukrajiny sa počet pacientov, ktorí budú v najbližšom období potrebovať zdravotnú starostlivosť na Slovensku, významne navýši.

Súčasná situácia prinesie podľa organizácií združujúcich pacientov a zdravotníkov významne viac odvrátiteľných úmrtí, pričom jedným z pripisovaných dôvodov tohto faktu bude nedostatočné finančné pokrytie zo strany štátu a presun financovania na plecia samotných pacientov. „Už dnes vieme, že nám v rozpočte pre zdravotníctvo chýba na tento rok minimálne 350 miliónov eur,“ uviedla Mária Lévyová, prezidentka Asociácie na ochranu práv pacientov (AOPP). „Situácia je kritická. Aj napriek ministerstvom financií avizovanému plánovanému dofinancovaniu v celkovej výške 365 miliónov eur, z ktorého iba 100 miliónov eur pôjde do zdravotných poisťovní na financovanie zdravotnej starostlivosti, zostávame naďalej skeptickí,“ dodala.

Problémom je najmä spôsob ohláseného dofinancovania. Organizácie upozorňujú najmä na dôležitosť predvídateľného financovania, ktoré by umožňovalo plánovanie a rozvoj kvalitnej a dostupnej zdravotnej starostlivosti. Za najtransparentnejší spôsob dofinancovania zdravotníctva pritom v dnešnom systéme považujú navýšenie platby za poistenca štátu. „Za poistenca štátu dnes štát zaplatí 31 eur mesačne, a aj to nie za všetkých, ktorí sú reálne poistencami štátu, ale len za počty, ktoré boli naplánované. V realite je poistencov štátu viac a mnohí z nich pritom využívajú zdravotnú starostlivosť vo väčšej miere. Prirodzene ide najčastejšie o dôchodcov, nezamestnaných, či deti. Zaplatia pritom menej ako ekonomicky aktívni,“ vysvetlila M. Lévyová. Ako dodala, živnostník zaplatí mesačne na odvodoch viac ako 79 eur mesačne, v Čechách dáva štát za svojho poistenca 71 eur mesačne.

Štát v rámci nedávno avizovanej finančnej injekcie pre zdravotníctvo vyčlenil na navýšenie platieb za poistencov štátu 100 miliónov eur. Ďalších 120 miliónov eur má ísť iba do štátnej zdravotnej poisťovne. „Keď k nám príde pacient, nehľadíme na to, v ktorej zdravotnej poisťovni je poistený. Ošetríme každého bez rozdielu v takom rozsahu, aký si vyžaduje jeho zdravotný stav,“ uviedol MUDr. Marián Šóth, prezident Asociácie súkromných lekárov SR. Dodal, že je absurdné, aby štát prehlboval v už tak či tak pandémiou zasiahnutom sektore problémy a delil pacientov podľa toho, v ktorej zdravotnej poisťovni sú poistení.

Posledná časť peňazí, ktorú sa ministerstvo financií rozhodlo vyčleniť v tomto roku pre zdravotníctvo, a to 145 miliónov eur cez vyšší výber poistného, zostáva podľa organizácií nateraz len prísľubom. Aj napriek vyjadreniam ministra financií, že sa neplánujú zvyšovať odvody, a že prepočty vychádzajú z prognózy zamestnanosti a výšky platov, ide podľa AOPP len o ďalšiu neistú položku. „Ekonomika reaguje aj na krízu na Ukrajine, na globálne problémy v dodávateľských reťazcoch. To môže v najbližších mesiacoch opäť negatívne ovplyvniť zamestnanosť,“ uviedla M. Lévyová, podľa ktorej takéto prísľuby nie sú pre pacientov reálnym riešením, ale len prehlbujú neistotu v otázke financovania zdravotnej starostlivosti. “Situácia v zdravotníctve je naďalej vážna. „Pretrváva nedostatok ľudských aj finančných zdrojov a pokiaľ zdravotné poisťovne neprenesú dodatočných 145 mil. EUR očakávaných z vyššieho výberu poistného aj do návrhov zmlúv s poskytovateľmi od 1.4.2022, je hrozba poskytovania iba neodkladnej zdravotnej starostlivosti od 1.7.2022 naďalej reálna.” konštatoval Ing. Martin Hromádka, PhD., člen Rady Asociácie nemocníc."

Pacientske organizácie a organizácie pôsobiace v zdravotníctve, zabezpečujúce pre pacientov dostupnosť a kvalitu zdravotnej starostlivosti, opakovane vyzývajú vládu, prezidentku SR, politikov, aby bezodkladne riešili kritickú situáciu v zdravotníctve a v zmysle Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky nielen zabezpečili, ale v prvom rade aby zlepšili dostupnosť, bezpečnosť a kvalitu zdravotnej starostlivosti pre všetkých pacientov na Slovensku.

KĽÚČOVÉ POŽIADAVKY PACIENTSKYCH ORGANIZÁCIÍ A ORGANIZÁCIÍ PÔSOBIACICH V ZDRAVOTNÍCTVE

Výzva je adresovaná:

Za Asociáciu na ochranu práv pacientov:
PhDr. Mária Lévyová, prezidentka
MUDr. Mgr. Elena Marušáková, MBA, viceprezidentka
Za Ligu proti rakovine SR, o.z.:
Ing. Eva Kováčová, Výkonná riaditeľka
Za Alianciu NIE rakovine:
Ing. Jana Pifflová Španková, prezidentka
Za Asociáciu nemocníc Slovenska:
Ing. Martin Hromádka, PhD., člen Rady ANS.
Za Zväz ambulantných poskytovateľov:
MUDr. Jaroslava Orosová, prezidentka
Za Asociáciu štátnych nemocníc:
Ing. Mongi Msolly, MBA, prezident
Za Slovenskú lekársku komoru:
MUDr. Jaroslav Šimo, viceprezident SLK
Za Asociáciu súkromných lekárov SR:
MUDr. Marián Šóth, prezident
Za Asociáciu polikliník a zdravotníckych zariadení:
MUDr. Štefan Zelník, PhD., prezident
Za Spoločnosť všeobecných lekárov
MUDr. Monika Palušková, PhD., MBA., prezidentka
Za Slovenskú komoru zubných lekárov:
MUDr. Igor Moravčík, prezident
Za Asociáciu slovenských kúpeľov:
MUDr. Janka Zálešáková, predsedníčka