18. apríl je Európsky deň práv pacientov

Zdravie je jednou z najdôležitejších ľudských hodnôt - týmito slovami začína Preambula Charty práv pacientov v Slovenskej republike.

Európsky deň práv pacientov bol prvýkrát vyhlásený v roku 2002. S touto iniciatívou prišla európska sieť pacientskych organizácií a cieľom bolo poukázať na práva a povinnosti pacientov. S podporou Európskeho parlamentu a Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru ho v roku 2002 vyhlásili s tým, že sa bude pripomínať 18. apríla. S etablovaním tohto dňa bola zároveň Európankam a Európanom predstavená aj Európska charta práv pacientov.

My v Aliancii NIE RAKOVINE nielen bojujeme za práva onkologických pacientov, ale zároveň aj vzdelávame obyvateľstvo a vyzývame ho napríklad na využívanie preventívnych prehliadok u svojich lekárov - čo je napĺňaním prvého bodu Európskej charty práv pacientov. Naše niekoľkoročné úsilie o zlepšovanie prístupu k liečbe onkologických pacientiek a pacientov na Slovensku je súčasťou našich aktivít. Presadzujeme inovatívne spôsoby liečby, apelujeme na ministerstvá, poisťovne, úrady a aj lekárov. Informujeme verejnosť o možnostiach ochrany života a zdravia. Aktívne sa podieľame na tvorbe zákonov v prospech pacientov tak, aby sa skvalitnila ich liečba a zvýšila dostupnosť najmodernejších liekov v oblasti onkológie.

Naším primárnym cieľom je upriamiť pozornosť autorít na onkologického pacienta, jeho potreby a nároky. Európska charta práv pacientov a Charta práv pacientov v Slovenskej republike sú rámcové dokumenty, vymenúvajú a definujú práva pacientov a môžete sa s nimi oboznámiť aj na našej stránke.

Základný prehľad Európskej charty:

 1. Právo na prevenciu.
 2. Právo na prístup k zdravotníckym službám.
 3. Právo na informácie.
 4. Právo vyjadriť súhlas.
 5. Právo slobodného výberu.
 6. Právo na súkromie a zachovanie dôverného prístupu.
 7. Právo na rešpektovanie pacientovho času.
 8. Právo na dodržiavanie úrovne kvality.
 9. Právo pacienta na bezpečnosť.
 10. Právo na inovácie.
 11. Právo predchádzať zbytočnému utrpeniu a bolesti.
 12. Právo na liečbu zohľadňujúcu osobné potreby.
 13. Právo podávať sťažnosti.
 14. Právo na náhradu škody.