Liečba nádoru pľúc

Základné liečebné prístupy:

Liečba skorých klinických štádií nemalobunkového karcinómu pľúc je chirurgická. Spočíva v kompletnom odstránení nádoru aj s okolitým pľúcnym tkanivom a lymfatickými uzlinami.

Pokročilejšie neoperovateľné klinické štádiá, ktorých je žiaľ väčšina, sa liečia systémovo. Na výber podľa špecifík nádoru a stavu pacienta je chemoterapia, imunoterapia, kombinácia imunoterapie s chemoterapiou a cielená liečba. V niektorých prípadoch je potrebná aj kombinácia s rádioterapiou.

  1. Chemoterapia pôsobí na rýchlo sa deliace nádorové bunky, bráni ich rastu a množeniu. Okrem nádorových buniek chemoterapia pôsobí aj na zdravé rýchlo sa deliace bunky pacienta (biele krvinky, bunky kože, vlasov), čo môže spôsobiť jej najčastejšie vedľajšie účinky.
  2. Imunoterapia je liečba zameraná na aktiváciu imunitného systému pacienta v boji s nádorom. Nástup jej účinku môže v porovnaní s chemoterapiou trvať dlhšie, ale jej efekt môže trvať aj dlho po ukončení liečby. Spektrum nežiadúcich účinkov imunoterapie je iné ako pri chemoterapii - postihuje najčastejšie pľúca, črevo, podžalúdkovú a štítnu žľazu. Vo viacerých klinických štúdiách bola v liečbe rakoviny pľúc potvrdená tiež efektivita kombinácie imunoterapie s chemoterapiou.
  3. Cielená liečba je možnosťou pre pacientov, ktorých nádor nesie špecifické genetické zmeny. Ich zastúpenie je relatívne nízke, nachádzame ich najmä u pacientov s adenokarcinómom pľúc. Typicky u nefajčiarov. Genetické zmeny vedú v nádorových bunkách k vzniku špecifických molekúl-bielkovín, ktoré prispievajú k nádorovému rastu a prežívaniu.

Liečba je tabletová, jej cieľom sú tieto molekuly-bielkoviny, jej nežiadúce účinky sú vo väčšine prípadov mierne. Počet známych genetických zmien s dostupnou cielenou liečbou sa z roka na rok rozširuje. Použitie cielenej liečby znižuje potrebu cytotoxickej chemoterapie u časti pacientov.

Prečo sú dôležité gény EGFR, ALK, ROS1 a iné gény a podobne aj proteín PD-L1?

Pre potreby inovatívnej cielenej biologickej liečby je nevyhnutné presné genetické vyšetrenie bioptickej vzorky nádorového tkaniva.

V prípade niektorých genetických zmien je postačujúca aj vzorka krvi pacienta, ale až po potvrdení diagnózy rakoviny patológom. Pokrok v molekulovej biológii umožnuje identifikovať pri karcinóme pľúc rôzne genetické zmeny nádorových buniek.

Patria sem zmeny génov ako sú gény EGFR a ALK, ale aj menej časté zmeny ďalších génov ROS1, BRAF, HER2, RET, MET, NTRK. Ich identifikácia je nevyhnutná pre výber vhodnej cielenej liečby.

Nádory pľúc s mutáciami EGFR

Mutácie EGFR génu sa vyskytujú celosvetovo asi u 10-30% pacientov s adenokarcinómom pľúc, výskyt mutácií v kaukazskej populácii je nižší, pohybuje sa v rozmedzí 10-15%. Častejší je u žien, typicky u nefajčiarov. Pri potvrdení mutácie EGFR génu sú pacienti liečení inhibítormi EGFR – tyrozínkinázy (EGFR-TKI), ktoré predlžujú čas do progresie ochorenia, celkové prežívanie a zlepšujú kvalitu života v porovnaní s liečbou chemoterapiou.

Dostupné sú tri generácie EGFR-TKI, novšie sú účinné aj pri liečbe mozgových metastáz. Posledná generácia je účinná aj u časti pacientov, u ktorých sa vyvinula počas prvo-líniovej liečby rezistencia na prvo- a druhogeneračné EGFR-TKI. Pre potvrdenie rezistentnej mutácie je potrebné opakované genetické vyšetrenie krvnej plazmy pacienta alebo biopsie nádoru.

ALK pozitívny nádor pľúc

ALK prestavba je zriedkavá genetická zmena pri adenokarcinóme pľúc. Pacienti sú typicky mladší ako 50 rokov, nefajčiari. Časté býva postihnutie mozgu metastázami v čase diagnózy. Gén ALK je podkladom tvorby receptorovej tyrozínkinázy ALK – proteínu, ktorý je súčasťou signálnej dráhy riadiacej rast a delenie buniek.

ALK-pozitívny karcinóm pľúc vzniká najčastejšie pri translokácii a fúzii medzi génom ALK a génom EML4. Pacienti s ALK-pozitívnym karcinómom pľúc sú liečení inhibítormi tyrozínkinázy ALK, dostupné sú viaceré generácie týchto liekov. Novšie majú skvelú efektivitu aj v centrálnom nervovom systéme pri jeho postihnutí metastázami.

Nádory s pozitivitou proteínu PD-L1

Pozitivita proteínu PD-L1 stanovená patológom imunohistochemicky vo vzorke tkaniva nádoru znamená, že nádor uniká imunitnému dozoru.

Pacienti s rakovinou pľúc bez zistiteľných genetických zmien môžu byť liečení ďalšou inovatívnou liečbou – imunoterapiou, ktorá povzbudí imunitný systsém aby proti nej začal bojovať. Podmienkou úspešnosti je presne definovaná pozitivita PD-L1 v tkanive nádoru.