Diagnostika a liečba

Diagnostika

Rakovina pankreasu sa obyčajne v prvých štádiách neprejavuje žiadnymi príznakmi, a preto často ostáva neodhalená. Keď sa už príznaky objavia, diagnózu sa síce obyčajne podarí určiť, no v tom čase už býva u väčšiny pacientov v pokročilom štádiu. Doteraz sa nepodarilo vyvinúť žiadny spoľahlivý skríningový test, ktorý by dokázal správne a včas identifikovať toto ochorenie.

Diagnostika začína anamnézou pacienta – lekár sa ho pýta na príznaky, životosprávu, ochorenia u príbuzných a podobne. Potom vykoná fyzikálne vyšetrenie, pri ktorom prehmatá brucho, skontroluje lymfatické uzliny, skúma zažltnutie pokožky, či stratu hmotnosti. Nasledujú laboratórne testy, ktoré umožnia odhaliť napríklad zablokované prúdenie žlče a iné abnormality.

Pri odhalení rakoviny pankreasu lekárovi pomáhajú aj vyšetrenia zobrazovacími metódami ako je ultrazvuk, počítačová tomografia – CT, magnetická rezonancia, pozitrónová emisná tomografia (PET scan), či endoskopická ultrasonografia.

Definitívne však môže potvrdiť alebo vyvrátiť diagnózu rakoviny pankreasu až biopsia – vyšetrenie vzorky nádoru v laboratóriu. Odber vzorky sa môže urobiť buď ihlou, počas endoskopického vyšetrenia, alebo súčasne s laparoskopickým chirurgickým zákrokom.

Štádiá rakoviny pankreasu

Podľa takzvanej TNM klasifikácie, ktorá hodnotí veľkosť a rozšírenie nádoru a postihnutie lymfatických uzlín, sa rakovina pankreasu delí na tieto štádiá:

 • Štádium 0: Nádor nie je rozšírený. Rakovina postihuje len jedinú vrstvu buniek v pankrease. Nie je viditeľná okom a ani pomocou zobrazovacích vyšetrení.
 • Štádium 1A: Nádor je veľký maximálne 2 cm a nešíri sa do lymfatických uzlín ani iných častí tela.
 • Štádium 1B: Nádor je väčší ako 2 cm, nachádza sa vo vnútri pankreasu a nešíri sa do lymfatických uzlín ani iných častí tela.
 • Štádium 2A: Nádor prerastá von z pankreasu, no nezasahuje tepny ani žily, nešíri sa do lymfatických uzlín ani iných častí tela.
 • Štádium 2B: Nádor akejkoľvek veľkosti prerastá von z pankreasu, ale nezasahuje tepny ani žily, šíri sa do lymfatických uzlín, ale nešíri sa do vzdialených častí tela.
 • Štádium 3: Nádor sa šíri do tepien a žíl a/alebo do lymfatických uzlín, ale nemetastázuje.
 • Štádium 4: Akýkoľvek nádor, ktorý sa šíri do akejkoľvek vzdialenej časti tela.

Najpoužívanejšia klasifikácia rakoviny pankreasu má tri kategórie:

 1. Operovateľný nádor - Patria sem nádory, ktoré sa dajú chirurgicky úplne odstrániť, teda sa nachádzajú len priamo v pankrease, alebo sa šíria aj mimo neho, ale len tak, že nezasiahli životne dôležité žily a tepny v tejto oblasti a ďalej nie je žiaden dôkaz, že nádor sa rozšíril do iných orgánov. V tomto štádiu je diagnostikovaných asi 10% pacientov.
 2. Lokálne pokročilý karcinóm (neoperovateľný) - Tieto nádory sú uložené len v oblasti pankreasu, ale zasahujú aj životne dôležité tepny a žily, alebo sa šíria do okolitých tkanív, takže nie je možné ich chirurgicky odstrániť. Nádor sa ešte nešíri do vzdialených častí tela. V tomto štádiu je odhalených asi 30-40% pacientov.
 3. Metastázujúci nádor - Tieto nádory sa šíria z pankreasu do vzdialených častí tela a postihujú aj iné orgány, najčastejšie pečeň alebo vzdialenejšie orgány brušnej dutiny. V tomto štádiu sa zistí tumor u väčšiny pacientov – u 45% až 50%.

Liečba

Liečba rakoviny pankreasu závisí najmä od štádia, v ktorom sa ju podarí odhaliť, teda toho, nakoľko už nádor narástol a ako sa rozšíril do iných častí tela. Na liečbu rakoviny pankreasu sa používajú rovnaké metódy, ako pri iných onkologických ochoreniach.

Liečba operovateľného nádoru

Chirurgický zákrok

Pokiaľ to štádium ochorenia dovoľuje, liečbou prvej voľby je chirurgický zákrok, pri ktorom sa odstráni pankreas alebo jeho časť s cieľom vyoperovať nádor, pričom sa môžu využiť rôzne metódy:

 • tzv. Whippleho operácia – je to rozsiahly a zložitý zákrok, pri ktorom chirurg odstráni hlavu pankreasu, časť žalúdka a tenkého čreva, niektoré lymfatické uzliny, žlčník a žlčovody. Ostávajúce vnútorné orgány sú potom nanovo prepojené tak, aby bolo trávenie funkčné.
 • Distálna pankreatektómia – pri tomto chirurgickom zákroku sa odstráni chvost a/alebo telo pankreasu. Tento druh zákroku sa využíva len zriedkavo, keďže väčšina prípadov rakoviny pankreasu, ktorá sa nachádza mimo jeho hlavy, sa nedá chirurgickým zákrokom vyoperovať.
 • Totálna pankreatektómia – znamená chirurgické odstránenie celého pankreasu. Aj tento typ zákroku sa využíva len zriedkavo.

Chirurgická liečba sa obyčajne kombinuje s chemoterapiou a/alebo rádioterapiou, ktorá sa môže pacientovi nasadiť pred alebo po operácii:

 • Pred operáciou s cieľom zmenšiť nádor a zvýšiť tak šance na jeho úplné odstránenie (tzv. neoadjuvantná terapia)
 • Po operácii s cieľom predchádzať alebo aspoň oddialiť opätovný návrat ochorenia (tzv. adjuvantná terapia)

Pokiaľ je nádor operovateľný, podarí sa ho odstrániť a následne pacient podstúpi chemoterapiu a/alebo rádioterapiu, môže to podstatne zvýšiť jeho šance na prežitie.

Chemoterapia

V tomto štádiu ochorenia sa obyčajne kombinuje niekoľko rôznych chemoterapeutík, najčastejšie látky 5-fluorouracil, gemcitabín alebo kapecitabín.

Rádioterapia

Pri rádioterapii sa využívajú vysokoenergetické röntgenové lúče, ktoré pôsobia na rakovinové bunky a ožarovaním ich zabíjajú. Využíva sa s cieľom zničiť zvyšné rakovinové bunky, ktoré v tele ostali po chirurgickom odstránení nádoru, ako aj na zmiernenie príznakov ochorenia, ktoré sú spôsobené rastom nádorovej masy, ako napríklad bolesť a tráviace problémy.

Nežiaduce účinky liečby

Rádioterapia aj chemoterapia majú nežiaduce účinky, keďže okrem rakovinových buniek ničia aj niektoré normálne, zdravé bunky. Medzi najčastejšie patrí nevoľnosť, zvracanie, strata chuti do jedla, strata hmotnosti, únava, zmeny v krvných bunkách, vypadávanie vlasov. Väčšina nežiaducich účinkov pretrváva len počas liečby a po jej ukončení vymiznú v priebehu niekoľkých týždňov.

Liečba lokálne pokročilého karcinómu

V tomto štádiu sa už nádor nedá chirurgicky odstrániť. Preto sa v liečbe využíva chemoterapia (5-fluorouracil alebo gemcitabín) a niekedy aj rádioterapia, ktoré môžu predĺžiť život pacientov s lokálne pokročilou rakovinou pankreasu.

Liečba metastatického karcinómu

V liečbe metastatického karcinómu pankreasu sa chirurgická liečba využíva len vtedy, ak môže pomôcť uľaviť od príznakov ochorenia. Na zmiernenie prejavov sa využíva tiež rádioterapia.

Chemoterapia

Pri liečbe metastatického ochorenia sa využíva gemcitabín a tiež kombinácia štyroch chemoterapeutík známa ako FOLFIRINOX (5-fluorouracil, leucovorin, oxaliplatina, irinotecan). Okrem nich sa v rôznych kombináciách využívajú látky erlotinib, kapecitabín, cisplatina, či nab-paklitaxel.

Nanopartikulové technológie – pokrok v liečbe chemoterapiou v 1. línii

Takzvaná nanopartikulová technológia priniesla inovatívnu možnosť pozmenenia vlastností účinnej látky paklitaxel, ktorá dnes predstavuje štandardný preparát v liečbe viacerých nádorových ochorení. Naviazanie paklitaxelu na nanočastice albumínu prináša zmenu jeho vlastností, ako napríklad zvýšenie účinnosti lieku, zníženie jeho toxicity a tiež významné zníženie rizika hypersenzitívnej reakcie. Takýto paklitaxel je známy aj ako nab-paklitaxel. Liečba nab-paklitaxelom v kombinácii so štandardnou chemoterapiou liekom gemcitabínom dokázala v štúdiách predĺžiť prežívanie aj pri takom závažnom a ťažko liečiteľnom ochorení, ako je adenokarcinóm pankreasu. Vzhľadom na povzbudivé výsledky bol nab-paklitaxel v kombinácii s gemcitabínom schválený v decembri 2013 v EÚ v prvej línii liečby metastatického adenokarcinómu pankreasu u dospelých pacientov a túto indikáciu schválila v tom istom roku aj americká FDA. Na Slovensku už má táto liečba štatút registrovaného kategorizovaného lieku, takže je dostupná na predpis onkológa. Takto sa aj slovenskí pacienti majú možnosť dočkať inovatívnej liečby včas.

Cielená liečba

V súčasnosti už existuje liečba, ktorá dokáže útočiť na špecifické časti nádorových buniek. Vďaka tomu máva cielená liečba menej nežiaducich účinkov ako chemoterapia. Z cielených biologických liekov, ktorých účinnosť sa skúmala v klinických štúdiách u pacientov s neoperovateľným a metastatickým pankreatickým karcinómom, však preukázal účinnosť iba erlotinib, ktorý pôsobí na rastový faktor EGFR (epidermálny rastový faktor). Bráni množeniu, rastu a metastázovaniu rakovinových buniek. Ani tento liek však nepreukázal významné predĺženie prežívania. POZNÁMKA: síce preukázal štatisticky významné predĺženie, avšak v realite to bolo niečo vyše 1 týždňa.

Prehľad liečebných odporúčaní v USA a Európe

Výkonnostný stav (VS) USA NCCN Európa ESMO
1. línia:
dobrý VS

1. voľba: klinická štúdia

Možnosti:

 • FOLFIRINOX
 • Gemcitabín+Abraxane
 • Gemcitabín+iné cytostatikum
 • Gemcitabín monoterapia

1. voľba:

 • Gemcitabín+Abraxane
 • FOLFIRINOX
 • Gemcitabín monoterapia

Možnosti:

 • Gemcitabín+erlotinib
 • platinové deriváty
 • fluoropyrimidíny

1. línia:
zlý VS

1. voľba: Gemcitabín monoterapia

Možnosti: Paliatívna liečba

1. voľba: Gemcitabín monoterapia

Možnosti: Paliatívna liečba

2. línia:
dobrý VS

1. voľba: klinická štúdia

Po gemcitabíne v 1. línii: chemoterapia na báze fluoropyrimidínov

Po chemoterapii na báze fluoropyrimidínov: chemoterapia na báze gemcitabínu

Po gemcitabíne v 1. línii: 5 FU/oxaliplatina/leucovorín (off-label)

Po FOLFIRINOX: gemcitabín monoterapia

2. línia:
zlý VS
Gemcitabín monoterapia alebo podporná liečba Gemcitabín monoterapia

Na Slovensku sa u prísne selektovanej skupiny pacientov (veľmi dobrý výkonnostný stav) a vo vybraných centrách (potrebná hospitalizácia) používa FOLFIRINOX. U pacientov s výkonnostným stavom 70-80% sa používa gemcitabín v monoterapii, prípadne v kombinácii s erlotinibom, ktorý ale na Slovensku v tejto indikácii nie je kategorizovaný a používa sa na výnimku zdravotných poisťovní.

Paliatívna liečba

Paliatívna liečba sa využíva na predĺženie života, zmiernenie príznakov (najmä bolesti) a udržanie čo najvyššej kvality života u pacientov, ktorých ochorenie nie je možné liečiť, no môže podporiť tiež liečbu pacientov vo včasnejších štádiách, ktorí stále užívajú chemoterapiu či rádioterapiu. Medzi spôsoby paliatívnej liečby môže patriť užívanie opioidových analgetík proti bolesti, užívanie antidepresív a psychologické poradenstvo na liečbu depresie, ktorá je u pacientov s pokročilou rakovinou pankreasu častá, ako aj procedúry ako napr. stent žlčovodov, ktoré pomáhajú zmierniť žltačku, svrbenie a stratu chuti do jedla spôsobené obštrukciou žlčovodov.

Potreba účinnejšej liečby rakoviny pankreasu

Vo všetkých oblastiach gastroenterologickej onkológie sa v posledných rokoch dosiahli rozhodujúce pokroky, ktoré sa prejavili buď poklesom incidencie, ako napríklad rakovina žalúdka, alebo zlepšením prognózy, ako napríklad karcinóm hrubého čreva. Karcinóm pankreasu je výnimkou. Je jedným z nádorov v súčasnej onkológii, kde sú liečebné výsledky viac ako neuspokojivé. Naďalej ostáva štvrtou najčastejšou príčinou úmrtia na zhubné nádory vo vyspelých krajinách. Chirurgická resekcia – vyoperovanie nádoru - je jediná potenciálne kuratívna liečba karcinómu pankreasu. V období stanovenia diagnózy má však asi 80 – 85% neresekabilnú chorobu. V liečbe karcinómu pankreasu je v súčasnosti výrazná nenaplnená potreba zlepšenia prognózy ochorenia, ktoré sa pravdepodobne onedlho zaradí na prvé miesto medzi príčinami úmrtia na onkologické ochorenia.