Typy liečby urotelového karcinómu

Do plánovania liečby sa vždy zapájajú odborníci z viacerých medicínskych odborov. Je veľmi potrebné a dôležité, aby na liečbe pacienta už od začiatku úzko spolupracovali urológ a onkológ.

Presná liečba závisí od štádia rakoviny, charakteristík zhubného nádoru a rizikových faktorov na strane pacienta.

Liečba neinvazívnych a svalovinu neinfiltrujúcich karcinómov

V týchto štádiách je nádor obmedzený na povrchovú vrstvu steny močového mechúra a neprerastá do svaloviny. Hlavným cieľom liečby je chirurgicky odstrániť nádor pomocou TURBT. Odporúča sa aj zaisťovacia (adjuvantná) liečba mitomycínom C, ktorá sa do močového mechúra aplikuje lokálne (nazývaná ajdjuvantná intravezikálna terapia), a ktorá znižuje riziko recidívy alebo progresiu ochorenia. Tiež sa môže podávať Bacillus Calmette-Guérin (BCG) podľa rizikovej skupiny. U pacientov vo vysoko rizikovej skupine sa môže zvážiť cystektómia.

Druh použitej adjuvantnej terapie* závisí od rizika progresie a recidívy: pre každého pacienta s ochorením v štádiu 0 alebo v štádiu I sa vypočíta pomocou skórovacieho systému založeného na niekoľkých nádor-špecifických charakteristikách. Nízkogradové nádory zvyčajne neprogredujú do pokročilého štádia a len zriedka vedú k smrti pacienta. Vysokogradové karcinómy močového mechúra sa liečia agresívnejšie ako nízkogradové karcinómy a s oveľa vyššou pravdepodobnosťou vedú k smrti pacienta.

Liečba svalovinu infiltrujúcich karcinómov (štádium II a štádium III).

Svalovinu infiltrujúce karcinómy prerastajú do svalovej vrstvy steny močového mechúra. Štandardnou liečbou svalovinu-infiltrujúceho ochorenia je radikálna cystektómia s rozšírenou lymfadenektómiou, teda operácia, pri ktorej sa spolu s močovým mechúrom obvykle odstránia aj okolité (regionálne) lymfatické uzliny. Podávanie kombinovanej chemoterapie, ktorej základom je cisplatina, pred chirurgickým zákrokom (tzv. neoadjuvantná liečba), môže viesť k zmenšeniu objemu nádoru v močovom mechúre, rovnako môže zničiť mikroskopické nádorové ložiská mimo močového mechúra a predĺžiť prežívanie pacienta. Adjuvantná (zaisťovacia) chemoterapia na báze cisplatiny môže byť možnosťou pre vysoko rizikových pacientov, ktorí nedostali neoadjuvantnú chemoterapiu.

Orgán-zachovávajúca liečba

Orgán-zachovávajúca liečba je možnosťou pre pacientov, ktorí nesúhlasia s cystektómiou. V tom prípade sa cystektómia robí iba u tých pacientov, u ktorých nebola nechirurgická liečba úspešná. Orgán-zachovávajúca liečba je taktiež paliatívnou možnosťou pre pacientov, ktorí nie sú vhodní na operáciu.

Svalovinu-infiltrujúce ochorenie sa najčastejšie lieči pomocou integrovanej liečby. Zákrok TURBT sa zvyčajne kombinuje s rádioterapiou a chemoterapiou. TURBT sa môže používať aj samostatne alebo len s rádioterapiou alebo len s chemoterapiou.

Orgán-zachovávajúca liečba vedie k zvýšeniu kvality života a je spojená s mierou 5-ročného prežívania bez ochorenia približne 50%. Miera celkového 5-ročného prežívania je 50%–60%, pričom tri štvrtiny prežívajúcich pacientov majú zachovaný funkčný močový mechúr.

Metastatický karcinóm močového mechúra (štádium IV)

Ak sa karcinóm rozšíril mimo močového mechúra a regionálnych lymfatických uzlín do iných častí tela, hovoríme o metastatickom karcinóme. V liečbe metastatického ochorenia sa používa systémová chemoterapia, ktorej cieľom je zmierniť ťažkosti chorého zmenšením objemu nádorového ochorenia a predĺžiť prežívanie.

Používa sa tiež imunoterapia a inhibítory kontrolných bodov imunitného systému.

Imunoterapia

Imunoterapiu označujeme aj pojmom biologická liečba. Jej cieľom je podporiť prirodzený imunitný systém organizmu tak, aby bol schopný bojovať s nádorovým ochorením.

Bacillus Calmette-Guerin (BCG).

Štandardným imunoterapeutikom v liečbe karcinómu močového mechúra sú oslabené baktérie BCG podobné baktériám spôsobujúcim tuberkulózu. BCG sa aplikuje pomocou katétra priamo do močového mechúra, kde sa prichytí na vnútornú stenu močového mechúra a stimuluje imunitný systém k tomu, aby ničil rakovinové (malígne) bunky. Nežiaduce účinky imunoterapie môžu pripomínať príznaky chrípky, patria k nim zimnica, zvýšená teplota a únava. Rovnako sa môže vyskytnúť pálenie pri močení (dyzúria) alebo krv v moči (hematúria).

Čo pacienti potrebujú, no nedostávajú?

Napriek pomerne dobrým výsledkom liečby kombinovanou chemoterapiou na báze platiny pri liečbe pacientov s metastatickým ochorením môže dôjsť k rozvoju ochorenia. Medián celkového prežívania je v takom prípade 14 mesiacov a 5 ročné prežívanie je nízke - u menej ako 15 percent pacientov. Mnohí pacienti s metastatickým karcinómom močového mechúra by preto potrebovali iné, alternatívne, možností liečby prvej línie.

Od roku 2017 sa u pacientov s lokálne pokročilým alebo metastatickým urotelovým karcinómom používa v liečbe prvej a/alebo druhej línie niekoľko inhibítorov imunitných kontrolných bodov.

Čo sú inhibítory kontrolných bodov imunitného systému?

Proteín PD-1 zabraňuje imunitnému systému ničiť malígne bunky. Po znefunkčnení proteínu PD-1 alebo jeho ligandu (PD-L1) pomocou nových liekov môže imunitný systém nádorové bunky rozpoznať a zničiť. Niektoré inhibítory kontrolných bodov sa už v súčasnosti považujú za štandardnú liečbu, iné sú stále v klinickom skúšaní.

Pre pokročilé alebo metastatické ochorenie odborné usmernenia ESMO v prvej línii odporúčajú: kombináciu chemoterapie, po ktorej nasleduje udržiavacia liečba PD-L1 inhibítorom ako štandardná liečba.

Farmakoterapia v druhej línii

Donedávna neexistoval žiadny štandard liečby v druhej línii liečby a v následnej liečbe metastatického ochorenia. Avšak od roku 2017 sú inhibítory imunitných kontrolných bodov odporúčanou možnosťou liečby metastatického ochorenia.

Na Slovensku však pacienti s pokročilým metastatickým karcinómom nemajú možnosť liečby inhibítormi imunitných kontrolných bodov uhrádzanej zdravotnými poisťovňami. Podobne ako u nás nie sú k dispozícii mnohé iné moderné lieky na onkologické diagnózy, ktoré sú bežne dostupné v iných krajinách Európy. Potreba mať k dispozícii ďalšie liečebné možnosti aj pre pacientov s pokročilým nádorovým ochorením močového mechúra, ktoré by im priniesli dlhšie a kvalitnejšie prežívanie, tak zostáva nenaplnená.

Táto webstránka používa cookies

Zvolením možnosti „Prijať všetky“ vyjadrujete súhlas so spracovaním cookies na personalizáciu, marketingové a analytické účely. Kliknutím na „Prispôsobiť“ máte možnosť výberu účelov, s ktorými súhlasíte. Súhlas máte právo kedykoľvek odvolať. Cookies môžu byť zdieľané s tretími stranami. Informácie o spracúvaní cookies nájdete na podstránke „O cookies“.


Nevyhnutné cookies

Nevyhnutné súbory cookie pomáhajú vytvárať použiteľné webové stránky tak, že umožňujú funkcie, ako je napríklad navigácia stránky a prístup k chráneným oblastiam webových stránok. Webové stránky nemôžu riadne fungovať bez nevyhnutných cookies. Obmedzenie ich spracúvania môže mať za následok nesprávne fungovanie webstránky, alebo obmedzenie funkcionality webstránky.

Právny základ spracúvania nevyhnutných cookies - podľa zákona je možné nevyhnutné cookies spracúvať bez udelenia súhlasu dotknutou osobou.


Preferenčné cookies

Preferenčné súbory cookies umožňujú internetovej stránke zapamätať si informácie, ktoré zmenia spôsob, akým sa webová stránka chová alebo vyzerá, ako napr. váš preferovaný jazyk alebo región, v ktorom sa práve nachádzate.

Právny základ spracúvania preferenčných cookies - dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden konkrétny účel, na účel spracovania preferenčných cookies.


Analytické cookies

Analytické cookies zhromažďujú údaje o tom, ako návštevníci webstránky používajú danú webstránku. Analytické štatistiky pomáhajú vlastníkom webov a aplikácií pochopiť, ako ľudia používajú ich webstránky a služby.

Právny základ spracúvania analytických (štatistických) cookies - dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden konkrétny účel, na analytický účel.


Marketingové cookies

Marketingové súbory cookies sa používajú na sledovanie návštevníkov na webových stránkach. Zámerom je zobrazovať reklamy, ktoré sú relevantné a pútavé pre jednotlivých užívateľov, a tým cennejšie pre vydavateľov a inzerentov tretích strán.

Právny základ spracúvania marketingových (reklamných) cookies - dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden konkrétny účel, na marketingový účel.


Nezaradené

Nezaradené súbory cookies sú cookies, ktoré práve zaraďujeme, spoločne s poskytovateľmi jednotlivých súborov cookies.


Prehlásenie o cookies naposledy aktualizované dňa 21.2.2022