Diagnostika

Zvyčajne sa karcinóm prsníka diagnostikuje pomocou klinického vyšetrenia, zobrazovacími vyšetreniami a biopsiou.

Klinické vyšetrenie: Lekár vyšetrí prsníky a lymfatické uzliny. Pýta sa Vás na rodinný výskyt karcinómu prsníka a či ste už v menopauze alebo nie. Tiež Vám môže odobrať vzorky krvi na štandardné vyšetrenia. Ak u Vás zistí podozrenie, že máte nádor prsníka, môže Vás objednať na zobrazovacie vyšetrenia.

Zobrazovacie vyšetrenia: Zobrazovacie techniky u žien s podozrením na karcinóm prsníka pozostávajú z:

  • mamografie,
  • ultrazvuku,
  • MRI.

Mamografické vyšetrenie

Mamografia je základnou metódou zobrazovacej diagnostiky prsníkov. Mamografické vyšetrenie slúži ako základný skríningový postup na sledovanie zmien v tkanivách prsníkov u asymptomatických žien, ktoré dovŕšili 40 rokov. V špecifických prípadoch je vyšetrenie doporučené aj mladším pacientkám. Mamografia ponúka možnosť včasného zachytenia zmien v tkanive prsnej žľazy. V kombinácii s inými metódami pomáha včas zachytiť nehmatateľné a ultrazvukom nezobraziteľné zmeny a teda dokáže včas zachytiť prejavy možných ochorení prsnej žľazy.

Mamografické vyšetrenie sa vykonáva mamografom. Mamograf je RTG prístroj používajúci tzv. mäkké rőntgenové žiarenie s nízkou energiou- 25-30 keV. Pracuje systémom denzitometrie- merania hustoty tkaniva, ktorým žiarenie preniká. Zdravé tkanivo bez zmien je homogénne (má pomerne rovnakú hustotu), tkanivo v ktorom prebiehajú zmeny sa vyznačuje vyššou hustotou.

Vyšetrenie prebieha vložením prsníka medzi dve kompresné plochy. Každý prsník sa vyšetruje zvlášť. Získanie čo najpresnejšieho nálezu si vyžaduje dostatočné stlačenie prsníka. Táto časť vyšetrenia môže byť nepríjemná, avšak nie bolestivá. Žiarenie preniká prsníkom a pri analógovej mamografii sa výsledný obraz zachytáva na špeciálny film. Snímku by mali posúdiť dvaja odborníci, aby bol výsledok ohodnotený čo najobjektívnejšie. Vyšetrenie oboch prsníkov trvá zhruba 10 min.

Modernejšou, a na Slovensku dostupnou variantnou je digitálna mamografia. Vyšetrovací postup je rovnaký ako pri analógovej mamografii. Na rozdiel od analógovej, digitálna mamografia umožňuje pracovať so snímkou detailnejšie, presnejšie a rýchlejšie. Snímka sa nezobrazuje na klasickom „filme“ ktorý sa vyvoláva a popisuje. Obraz sa prenáša z detektora priamo na monitory výkonných počítačov s vysokým rozlíšením obrazu. Lekár si môže snímku priblížiť a zamerať sa na jej detaily. Podľa nálezu lekár určuje ďalšie kroky a vyšetrovacie techniky. Snímku hodnotia súčasne dvaja odborníci, aby sa eliminovala možnosť chýb pri popisovaní snímky.

Prednosťou mamografie je dobré zobrazenie mikrokalcifikátov- drobných ložísk vápnika, ktoré bývajú signálom onkologického rizika v 30% všetkých prípadov a pri ultrasonografii sa nezobrazia.

Veľkou výhodou mamografie je fakt, že pri tomto vyšetrení možno odhaliť zmeny, ktoré pohmatom nezistí lekár ani žena pri samovyšetrovaní prsníka. Veľkosť odhalených zmien viditeľných na mamografickej snímke sa pohybuje okolo 5 mm. To znamená, že štatisticky 73% malígnych zmien je možné vďaka mamografii zachytiť v štádiách Tis a T1. Včasný záchyt zvyšuje pravdepodobnosť, že na liečbu pacientky nebude potrebný chirurgický úkon veľkého rozsahu a doliečovanie si nevyžiada chemoterapiu.

Citlivosť mamografickej diagnostiky pri raných formách ochorenia je okolo 86 %.

Po dovŕšení 40. roku života by sa mamografia mala stať u každej ženy súčasťou každoročnej preventívnej starostlivosti o zdravie.

Skríningová mamografia, ktorá sa vykonáva žene bez akýchkolvek príznakov v oblasti prsníkov, vie odhaliť malé ložiská do 20 mm, ktoré ešte pravdepodobne metastázy nevytvorili. Mamografia nevie zabrániť vzniku onkologického ochorenia. Vie ho však zistiť vo včasnom štádiu, t.j. o 3-5 rokov skôr, než by bolo ložisko možné nahmatať pri samovyšetrení alebo lekárom.

Pravidelné kontroly prsníkov skríningovou mamografiou u žien každé dva roky zachráni život 2-6 ženám z 1000.

Ženy vo veku 40-50 rokov majú podľa zákona nárok na preventívne mamografické vyšetrenie. Na toto ich odporučí ich gynekológ alebo praktický lekár a so žiadankou od týchto sa možu objednať na ktoromkoľvek mamografickom pracovisku vrátane skríningového.

Ženy medzi 50. a 69. rokom života budú pravidelne každé dva roky pozývané zdravotnými poisťovňami na mamografické vyšetrenie. Ich pozývací list je zároveň aj žiadankou na skríningovú mamografiu a stačí, ak sa objednajú na mailovej adrese uvedenej na žiadanke či telefónnom čísle.

Ženy staršie ako 69 rokov nedostanú pozvanie na vyšetrenie, ale je im odporúčané, aby sa ho zúčastnili z vlastnej iniciatívy tiež cestou gynekológa alebo praktického lekára. So žiadankou od týchto lekárov sa možu nechať vyšetriť takisto na ktoromkoľvek mamografickom pracovisku vrátane skríningového.

V Európskej únii s výnimkou Slovenska, kde sa mamografický skríning vykonáva niekoľko desaťročí, sa zistilo, že u vyšetrených žien medzi 50. a 69. rokom sa znížila úmrtnosť na rakovinu prsníka o 35 percent.

Mamografický skríning rakoviny prsníka zabezpečí bezplatné vyšetrenie prsníkov každé dva roky pre všetky ženy Slovenskej republiky od 50-teho do 69-teho roku života. Povedomie o tomto ochorení je napriek alarmujúcej situácii v našej krajine stále nízke. Nárok na preventívne mamografické vyšetrenie, ktoré je účinnou metódou prevencie rakoviny prsníka, má 1,33 milióna žien, ročne je to 650 000 žien. Na preventívnom mamografickom vyšetrení sa však zúčastňuje menej ako 30 percent žien. Ideálne by to malo byť aspoň 70 percent.

Plošný štátom garantovaný skríning môže zachrániť mnoho životov, ak ho ženy využijú a absolvujú skríningovú mamografiu na preverených skríningových mamografických pracoviskách. Každý rok bude takto postupne možné vyšetriť až 300 000 slovenských žien na kvalitných preverených skríningových mamografických pracoviskách.

Táto pomoc bude však účinná len vtedy, keď slovenské ženy z lásky k sebe a svojmu zdraviu tento dar prijmú a zúčastnia sa každé dva roky na skríningovej mamografii. Vtedy nebude mať rakovina prsníka náskok 3-5 rokov a bude omnoho lepšie liečitelná a vyliečiteľná. Až 300 slovenských žien ročne zbytočne zomrie na rakovinu prsníka, lebo neabsolvovali skríningovú alebo preventívnu mamografiu!

NIE RAKOVINE informačne podporuje mamografiu, ako metódu, vďaka ktorej možno zachytiť aj včasné štádium tejto rakoviny.

Zoznam gynekologických a mamografických centier nájdete na našej MAPE POMOCI.

Ultrazvukové vyšetrenie

Ultrazvuk využíva zvuk s vysokou frekvenciou na vytvorenie obrazu vnútrajška Vášho tela. Príručné ultrazvukové zariadenie umožňuje lekárovi vyšetriť prsníky a lymfatické uzliny v pazuche. Ultrazvuk dokáže zistiť, či je hrčka tvorená solídnym tkanivom alebo je to cysta s tekutým obsahom.

MRI (tiež NMR)

MRI používa magnetické polia a rádiové vlny na vytvorenie detailného obrazu vnútra Vášho tela. MRI prístroj je zvyčajne široká trubica so silnými magnetmi. Počas vyšetrenia ležíte vo vnútri trubice počas 15 - 90 minút. Hoci MRI nie je súčasťou bežného vyšetrenia, môže sa použiť za určitých okolností.

Ak je podozrenie na karcinóm prsníka, odoberie sa biopsia z nádoru predtým, než sa začne plánovať akákoľvek liečba. Biopsia sa odoberá ihlou, zvyčajne pod navigáciou ultrazvukom (alebo niekedy s pomocou mamografie alebo MRI, ak nádor nevidieť na ultrazvuku), aby bolo isté, že sa vykonala biopsia zo správneho miesta v prsníku. Biopsia poskytuje lekárovi dôležitú informáciu o type karcinómu prsníka. Súčasne s biopsiou, je možné umiestniť do nádoru marker, aby neskôr pomohol chirurgovi odstrániť celý nádor.