Rozsah ochorenia

Určenie štádia (rozsahu) ochorenia

Určenie štádia ochorenia karcinómu sa používa na popis jeho veľkosti a umiestnenia a či sa rozšíril z miesta svojho vzniku. Určenie klinického štádia pozostáva z fyzikálneho vyšetrenia, krvných testov a zobrazovacích vyšetrení. Ako ďalšie k iniciálnej mamografii, môžu byť potrebné zobrazovacie vyšetrenia vrátane počítačovej tomografie (CT), RTG hrudníka, ultrazvuk, CT alebo MRI vyšetrenie brucha a zobrazovacie vyšetrenie kostí. Prípadne sa môže použiť na vyšetrenie celého tela pozitrónová emisná tomografia (PET).

Určenie chirurgického štádia je založené na vyšetrení tkaniva odstráneného počas operácie. Štádium rakoviny pre určenie veľkosti a šírenia nádoru sa popisuje pomocou sekvencie písmen a čísiel. Pre karcinóm prsníka existuje päť štádií s pridelenými rímskymi číslovkami 0 až IV. Všeobecne platí, čím nižšie štádium, tým lepšia prognóza. TNM systém štádií (ďalej štádium) berie do úvahy:

Biopsia lymfatickej uzliny

Biopsia lymfatickej uzliny je významnou súčasťou určenia štádia karcinóm prsníka. Tenko ihlová aspirácia (odsatie) z podozrivej lymfatickej uzliny sa vykonáva pre potvrdenie alebo vylúčenie prítomnosti metastáz v lymfatických uzlinách pred začatím liečby. Zvyčajne sa pre vyhodnotenie postihnutia lymfatických uzlín vykonáva postup nazývaný biopsia sentinelových lymfatických uzlín, pri ktorom sa identifikuje a vyberie sentinelová lymfatická uzlina (prvá lymfatická uzlina – najbližšia pri nádore, do ktorej sa najpravdepodobnejšie šíria bunky rakoviny z nádoru) a vyšetrí na prítomnosť rakovinových buniek.

Liečba závisí od viacerých faktoroch, vrátane toho, ako pokročilé ochorenie je, o aký typ karcinómu ide a ako lekári vyhodnotia riziká pacientky. Liečba je najlepšie poskytovaná v centrách, kde sa starajú o veľa pacientok s karcinómom prsníka. Liečebný tím zvyčajne tvorí chirurg, radiačný onkológ, klinický onkológ a patológ. K dispozícii by mala byť špecializovaná sestra, aby pacientky usmerňovala počas fázy diagnostiky a liečby.

Pri liečbe karcinómu prsníka sa do úvahy berie mnoho faktorov. Niektoré z týchto faktorov môžu byť stanovené biopsiou, ale iné môžu byť stanovené až potom, ako je vykonaná operácia na odstránenie nádoru.

Histologické vyšetrenie

Histologické vyšetrenie pri karcinóme prsníka ukáže, z ktorých tkanív prsníka rakovina vznikla (duktálne alebo lobulárne karcinómy) a či je invazívny alebo neinvazívny. Histológia môže odhaliť niektoré zo zriedkavých podtypov karcinómu prsníka, vrátane nasledujúcich:

Grade – stupeň diferenciácie

Grade – stupeň diferenciácie je založený na tom, ako odlišné sú nádorové bunky od normálnych buniek a ako rýchlo rastú. Hodnoty grade budú medzi 1 až 3 a zodpovedajú agresívnosti nádorových buniek, čím vyšší je stupeň množenia (grade), tým agresívnejší je nádor.

Stav hormonálnych receptorov a génová expresia HER2

Estrogén a progesterón sú pohlavné hormóny, ktoré sa prirodzene vyskytujú u ženy. Rast niektorých nádorov prsníka závisí na prísune estrogénu a/alebo progesterónu; tieto typy nádorov majú vysoký počet receptorov (ER alebo PgR), na ktoré sa viažu hormóny, aby stimulovali rast nádorov. Nádory s prítomnosťou ER sa nazývajú ER pozitívne nádory a môžu byť liečené redukovaním prísunu estrogénu k nádoru, typicky blokovaním ER alebo znížením hladiny estrogénu v krvi. HER2 receptory sa nachádzajú na povrchu buniek a sú zapojené do normálnych procesov bunkového rastu, delenia a reparácie. Približne 20 % karcinómov prsníka má na povrchu nádorových buniek vysoké hodnoty HER2 a preto sa nazývajú HER2 pozitívne nádory. Tieto nádory majú v porovnaní s HER2 negatívnymi karcinómami prsníka sklon k rýchlejšiemu rastu a častejšie sa šíria. HER2 pozitívne karcinómy prsníka môžu byť liečené liekmi, ktoré blokujú HER2 receptory, aby zastavili nekontrolovateľný rast nádoru.

Stav hormonálnych receptorov a HER2 v nádore sú hlavné faktory rozhodovania o tom, aká liečba bude najúčinnejšia. Hodnotenie stavu hormonálnych receptorov a prítomnosti HER2 sa vykonáva pomocou techniky nazývanej imunohistochémia, pri ktorej sa tkanivo karcinómu prsníka farbí činidlami, aby sa ukázalo, či nádor má hormonálne receptory alebo HER2 receptory. Ďalšia technika, nazývaná in situ hybridizácia, sa dá použiť na lokalizáciu špecifických génov a umožní lekárom vidieť, či bunky karcinómu prsníka obsahujú extra kópie HER2 génu. Prítomnosť hormonálnych receptorov a HER2 môže varírovať medzi rozdielnymi časťami nádoru, preto sa bioptické vzorky s negatívnymi hormonálnymi receptormi a HER2 negatívne vzorky opätovne vyšetrujú z tkaniva nádoru odobratého pri operácii

Proliferačné markery

V biopsii z nádoru/operačného preparátu je možné vyšetriť aj iné biomarkery. Napríklad Ki67 je proteín nachádzajúci sa v bunkách pri ich delení (napr. pri rakovine), ale nie v pokojovom stave. Prítomnosť proteínu Ki67 vo vysokom percente buniek znamená, že nádor rastie rýchlo. Profily génovej prítomnosti, ktoré zobrazujú jedinečnú sadu génov typickú pre nádor, môžu byť použité na získanie dodatočnej informácie a klasifikovať pacientky ako ‘vysokorizikové’ alebo ‘s nízkym rizikom’; hoci ich používanie varíruje medzi krajinami v závislosti od zdrojov.