Skríningové testy: Pap test a HPV test1

Laboratóriá na Slovensku tradične vykonávajú Pap test (cytologické vyšetrenie). Ním hľadajú znaky abnormálnych buniek na krčku maternice, ktoré by mohli viesť k rakovine krčka maternice.

HPV test naopak zisťuje, či žena vôbec má infekciu vysoko rizikovým vírusom HPV, ktorá ju vystavuje riziku vzniku abnormálnych buniek a rakovine krčka maternice. Poznatok, či je žena pozitívna na HPV, a na aký typ, umožní jej lekárovi určiť ďalšie kroky v jej liečbe alebo prevencii.

Frekvenciu a typ skríningových testov určuje poskytovateľ zdravotnej starostlivosti na základe veku ženy, jej zdravotného stavu a systému zdravotnej starostlivosti.

Pap test12

 • používa sa vo svete takmer 80 rokov
 • hľadá abnormálne bunky rastúce na krčku maternice, ktoré môžu poukazovať na skoré príznaky rakoviny
 • vzorku z krčka maternice vyšetruje v laboratóriu pod mikroskopom vyškolený odborník
 • hľadá zmeny v bunkách predtým, ako sa vyvinú na rakovinu
 • štúdie ukázali, že až 1 z 3 žien s diagnostikovanou rakovinou krčka maternice mala napriek tomu normálny výsledok Pap testu12,13
 • Cytológia steru z krčka maternice môže teda vykazovať falošnú negativitu u žien, kde sa už vyvíja karcinóm krčka maternice!!!

HPV test12

 • odhaľuje DNA vysokorizikového ľudského papilomavírusu (HPV) v infekčnom štádiu
 • vzorka z krčka maternice sa testuje na automatizovanom zariadení pomocou molekulárnej technológie
 • hľadá prítomnosť vysokorizikových HPV, ktoré spôsobujú približne 99 % všetkých prípadov rakoviny krčka maternice
 • môže lepšie predpovedať riziko ochorenia rakoviny krčka maternice

Štandardne vykonávané vyšetrenie onkologickou cytológiou, resp. Pap testom, dokázateľne nemá takú citlivosť ako moderné HPV testovacie metódy!

HPV DNA test18

je diagnostický test, ktorý pracuje na báze DNA a dokáže včas identifikovať vírus spôsobujúci rakovinu krčka maternice. Vzorka pre HPV DNA test sa získava podobne ako vzorka pre Pap test. HPV DNA test zisťuje 14 vysokorizikových HPV typov v jednej analýze a osobitne zisťuje tiež výsledky pre HPV 16 a HPV 18, ktoré spôsobujú približne 70% všetkých prípadov rakoviny krčka maternice. Okamžité výsledky slúžia pre ďalší manažment pacientky. Okamžité informácie o riziku vzniku rakoviny krčka maternice môžu pacientke a lekárovi pomôcť určiť, aké ďalšie kroky sa majú urobiť v liečebnom alebo preventívnom pláne. HPV DNA test novej generácie dokáže vylúčiť možné ochorenie na tri až päť rokov alebo naopak odhaliť príčinu ochorenia ešte skôr, než sa rozvinie.

Profesionálne smernice podporujú skríning pomocou HPV testu založeného na DNA, pri ktorom sa zisťuje, či je žena vystavená riziku choroby alebo sa u nej už choroba vyvíja.19

Na Slovensku nie je tento skríningový test uhrádzaný zo zdravotného poistenia ako primárna skríningová metóda, hoci svet je nasmerovaný na primárny HPV skríning a v mnohých krajinách sveta je súčasťou národných skríningových programov či regionálnych programov.19

Na Slovensku bol navrhnutý a do novely zákona č. 577, 558/2004 Z. z. zakomponovaný interval 1, 1, 3 roky pre ženy vo vekovom intervale 23-64 rokov Pap skríning, to znamená, že prvé dva odbery sú v ročnom a nasledujúce v trojročnom intervale.20

Laboratórny dôkaz prítomnosti vysokorizikových HPV sa indikuje iba:

 1. na základe predchádzajúceho cytologického vyšetrenia s nálezom atypických dlaždicových buniek neistého významu - ASCUS u žien nad 30 rokov,
 2. po konizačných a ablačných výkonoch na cervixe, ktoré boli vykonané z dôvodov liečby dysplázie alebo mikroinvazívneho karcinómu cervixu; vyšetrenie sa spravidla vykonáva šesť mesiacov po chirurgickom výkone, (to znamená vtedy, keď žena už rakovinu krčka maternice má!)
 3. v iných prípadoch podľa indikácie lekára so špecializáciou onkológia v gynekológii.21

Vedecké dôkazy podporujúce zmenu skríningových metód v SR:

 • Vedecká štúdia ATHENA16- veľká, prospektívna skríningová štúdia v USA zameraná na primárny skríning HPV. Výsledky ukazujú, že primárny skríning HPV vírusov zvyšuje citlivosť v porovnaní s cytológiou.
 • Vedecká štúdia s názvom LIBUŠE22 organizovaná v Českej republike, ktorej sa účastní 2410 žien a a ktorá využila HPV DNA test. Pri vstupnej prehliadke bola nájdená prítomnosť vysoko rizikového vírusu HPV u 179 žien (7,4%). Algoritmus štúdie LIBUŠE umožnil podľa výsledku testu HPV DNA rozdelenie pacientok na ženy s vysokým rizikom rozvoja rakoviny (HPV bol prítomný) a s minimálnym rizikom (HPV nebol prítomný). Toto rozdelenie umožnilo už pri vstupnom vyšetrení zachytiť závažné prednádorové zmeny u 34 žien, ktoré museli byť následne ošetrené.

V porovnaní s týmto výsledkom, súčasná metóda skríningu, tzn. cytologické vyšetrenie, zachytila iba 8 žien! Novou metódou skrínigu s využitím HPV DNA testu sa teda zachytilo 4-krát viac ťažkých prednádorových zmien!

HPV DNA test sa po roku opakoval u 135 zo 179 žien, u ktorých bola naopak prítomnosť vírusu pri vstupnom vyšetrení potvrdená. Takmer u polovice (44,4 %) žien došlo k spontánnej elimináciu infekcie. Naopak u žien, u ktorých infekcia pretrvávala, zistilo sa ďalších 6 prípadov závažných predrakovinových zmien, ktoré cytologický ster nerozpoznal!!!22

Na prevenciu širokej populácie žien by teda bolo aj podľa vedeckých dôkazov vhodné zvoliť najmodernejší spôsob skríningu, ktorý dáva najväčšiu šancu na zistenie skorých štádií rakoviny, dokáže tiež odhaliť i prítomnosť vysokorizikových HPV a teda i odhaliť riziko vzniku nádorového ochorenia! Je čas na zmenu skríningových metód.

Pozitívny výsledok testu HPV DNA neznamená, že žena má rakovinu krčka maternice alebo že sa u nej ešte len vyvinie. Väčšina infekcií HPV je prechodná a je potrebné ďalšie testovanie, aby sa zistilo, ktoré ženy potrebujú ďalší zákrok.23

Negatívny výsledok testu na vysokorizikové HPV uisťuje ženu, že má veľmi nízke riziko vzniku rakoviny krčka maternice a že je v bezpečí až do ďalšieho vyšetrenia.23

Pozitívny vysokorizikový výsledok HPV umožňuje poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti poskytnúť vhodné následné testovanie a ošetrenie podľa potreby.23

Ako môžeme porozumieť výsledkom skríningových testov na rakovinu krčka maternice?24

Výsledky testu Pap

Normálny

Na krčku maternice sa nenašli zmenené bunky. Máte veľmi nízke riziko vzniku prekancerózy a rakoviny krčka maternice v nasledujúcich 3 rokoch.

Nejasný

Niektoré bunky na krčku maternice nevyzerajú úplne normálne, nie je však jasné, či je to spôsobené vírusom HPV. Váš lekár môže navrhnúť okamžitý test na HPV alebo Pap test do 1 roka, aby zistil, či potrebujete ďalšie sledovanie.

Abnormálny (nízky stupeň)

Na Vašom krčku maternice sa našli drobné zmeny buniek. Aj keď zmeny nemusia s ničím súvisieť, Váš lekár Vám môže odporučiť kolposkopiu alebo test na HPV. To pomôže určiť, či potrebujete ďalšie sledovanie.

Abnormálny (vysoký stupeň)

Na Vašom krčku maternice sa našli veľké zmeny buniek a bez liečby môžu viesť k rakovine krčka maternice. Váš lekár môže navrhnúť kolposkopiu.

Výsledky testu HPV

Negatívny

Infekcia HPV nebola identifikovaná. Máte veľmi nízke riziko vzniku prekancerózy alebo rakoviny krčka maternice v nasledujúcich 3 alebo 5 rokoch - podľa odporúčaní jednotlivých krajín

Pozitívny

Máte vysokorizikovú infekciu HPV a zvýšené riziko prekancerózy alebo rakoviny krčka maternice. Váš lekár Vám môže odporučiť, aby ste počkali rok, kým Vás znovu otestujú na HPV, pretože veľa infekcií HPV zmizne samo. Ďalšou možnosťou je poslať Vašu pôvodnú vzorku na testovanie HPV16 alebo HPV18.

Pozitívny na HPV16 a HPV18

Máte vysokorizikovú infekciu HPV jedného z dvoch typov, ktoré s najväčšou pravdepodobnosťou spôsobia rakovinu. To znamená, že máte zvýšené riziko prekancerózy alebo rakoviny krčka maternice. Váš lekár Vám môže navrhnúť kolposkopiu.

Zdroje:

 1. Národný onkologický inštitút
 2. Walboomers JM, et al. J Pathol. 1999;189(1):12-9.
 3. Centers for Disease Control and Prevention. 2012; 61(15):258-261.
 4. GLOBCAN 2018 Globocan 2018, Graph production: Global Cancer, Observatory (Global Cancer Observatory ),
 5. ECIS - European Cancer Information System, 2020.
 6. Cooper K J Clin Pathol (1991), 44:990-996.
 7. 3Oh ST, et al. Journal of Virology (2004), 78(5):2620-2626 ,
 8. Clancy S. Nature Education (2008), 7(1):60,
 9. Thomson E, et al. Journal od Cell Science (2013).
 10. Sehnal B, Sláma J. Remedia (2015); 25: 22-26.
 11. Bzhalava et al. Virology. 445 (1–2): 224–31. doi:10.1016/j.virol.2013.07.015. PMID 23928291.
 12. Leyden WA, et al, J Natl Cancer Inst. 2005;97(9):675-683.
 13. Andrae B, et al, J Natl Cancer Inst. 2008;100(9):622-629.
 14. TS MZ SR 7/11/2019; Národný portál zdravia.
 15. CHAM_CxCaFactsHCPQuestions_Flyer_SK_2018_FINAL
 16. Wright TC, et al. Gynecologic Oncology 136 (2015): 189-197
 17. www.mamejednadruhu.sk
 18. Poljak M, et al, Expert Rev Anti Infect Ther. 2010;8:1139–1162.
 19. RNDr..Rajecová O, Je čas na zmenu - Whitlock et al., Ann Intern Med., 2011, Andreas C. Chrysostomou et al., Viruses 2018, 10, 729
 20. Skríning rakoviny krčka maternice na Slovensku: 1.MUDr. Oliver Sadovský, CSc.: Onkológia (Bratisl.), 2014; roč. 9(3): 144–148.
 21. Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na vykonávanie laboratórnej diagnostiky infekcie onkogénnymi ľudskými papilomavírusmi v prevencii karcinómu krčka maternice, Čiastka 19-23 Vestník MZ SR 2010.
 22. Sehnal B, Sláma J. Remedia (2015); 25: 22-26
 23. HPV College JOURNAL, Březen 2019: HPV College JOURNAL ke stažení | HPV Guide HPV Guide je edukační portál pro odborníky ve zdravotnictví
 24. hpv16and18.com
 25. NOR, Incidencia zhubných nádorov v Slovenskej republike 2010, Vydavateľstvo NCZI, 2017.
 26. Doorbar J et al. Rev Med Virol. 2015;25(1):2-23.
 27. Hausen zur H. Virology (2009); 384(2): 260-5.
 28. www.gardsil9.com
 29. Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na vykonávanie laboratórnej diagnostiky infekcie onkogénnymi ľudskými papilomavírusmi v prevencii karcinómu krčka maternice, Čiastka 19-23 Vestník MZ SR 2010
 30. www.mamejednadruhu.sk
 31. hpv16and18.com
 32. Leyden WA, et al, J Natl Cancer Inst. 2005;97(9):675-683.,Andrae B, et al, J Natl Cancer Inst. 2008;100(9):622-629.
 33. Leyden WA, et al, J Natl Cancer Inst. 2005;97(9):675-683
 34. Skríning rakoviny krčka maternice na Slovensku : 1.MUDr. Oliver Sadovský, CSc.: Onkológia (Bratisl.), 2014; roč.
 35. NOR, Incidencia zhubných nádorov v Slovenskej republike 2010, Vydavateľstvo NCZI, 2017
 36. Sehnal B, Sláma J. Remedia (2015); 25: 22-26.
 37. NOR, Incidencia zhubných nádorov v Slovenskej republike 2010, Vydavateľstvo NCZI, 2017
 38. Hausen zur H. Virology (2009); 384(2): 260-5
 39. www.gardasil9.com
 40. Alemayehu A, Markus J, Závodná K, Lohajová Behulová R. RETROSPEKTÍVNA ANALÝZA ZASTÚPENIA GENOTYPOV VYSOKORIZIKOVÝCH HPV VÍRUSOV V SLOVENSKEJ POPULÁCII.Slov. Gynek. Pôrod., 24, 2017, s. 164 – 168
 41. www.gardasil9.com